Najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, później z Tobą walczą, później wygrywasz (Mahatma Gandhi)             

ZPO - Zarządzanie przez odpowiedzialność

 

Każdy szef chciałby mieć odpowiedzialnych za swoje zadania pracowników. Na odpowiedzialność jest popyt. I odpowiedzialność w zespole można - będąc szefem - budować. Jak? Zapraszamy do współpracy i na nasze warsztaty (p. niżej). Zarządzanie przez odpowiedzialność (ZPO) to koncepcja zarządzania oparta o humanistyczną definicję zarządzania (1), koncepcję odpowiedzialności (2) i połączenie ich w całość (3), co zostało przedstawione w książce zaprezentowanej poniżej.


(1) Zarządzanie to nieustające nakierowywanie ludzi
na wartości, zachowania, cele, wysiłek i wyniki zgodne z misją i strategią ich organizacji. To nakierowywanie polega na:

  • Dawaniu narzędzi (ster, program, komputer)
  • Pokazywaniu celu (światło latarni morskiej)
  • Motywowaniu (wyzwalanie dążenia do celu)


(2)
Odpowiedzialność jest postawą obowiązkowości, poczuciem obowiązku udzielenia "odpowiedzi" klientowi, rynkowi, konkurencji - odpowiedzi rynkowej, merytorycznej, w postaci produktu - na zapytanie, na wydarzenie, na problemy. Odpowiadamy na coś, na bodziec rynkowy, na potrzeby klienta, na sytuację kryzysową itd.


(3) Istotą zarządzania przez odpowiedzialność jest,
według ASK, zespół 3 elementów:

  • stworzenie warunków do wolnego działania i samodzielnego podejmowania zadań w dokładnie określonym obszarze działalności organizacji wraz z delegowaniem decyzji (uprawnienia) i wyposażeniem w niezbędne narzędzia, umiejętności i informacje.
  • przyjęcie lub wykreowanie meta-systemu wartości i oceniania, spójnego, klarownego i jednakowego dla wszystkich członków zespołu, jawnego, zobiektywizowanego, objaśnionego pracownikom, będącego zarówno kompasem orientującym ich na przyjęte wartości, jak i skalą do oceny, porównania skutków działań ze standardami.
  • wytworzenie postawy zaangażowania, chęci działania, reagowania na sytuacje zgodnie z przyjętym systemem wartości, czyli budowanie motywacji. Mówiąc inaczej - zasilenie "napędu".

Zapytaj o książkę Moja książka: Zarządzanie przez odpowiedzialność

 

Zarządzanie przez odpowiedzialność zdaje się sięgać dużo głębiej i być bardziej kompleksowym  podejściem niż zarządzanie przez wyniki, cele czy zarządzanie zasobami. W istocie obejmuje ono i integruje wcześniejsze systemy zarządzania: jestem odpowiedzialny za cele, za zasoby, za informację i za wyniki. Jak to zbudować ? Zapraszamy!

Zapraszam na warsztat szkoleniowy


Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR

 

skierowany do przyszłych i obecnych właścicieli firm, zarządzających firmami lub ich samodzielnymi jednostkami, menedżerów i kandydatów na menedżerów, szefów HR, coach’ów, specjalistów ds. CSR, PR, współpracy z otoczeniem.